با همکاران و اعضای پشت بام آشنا شوید.

محمد شمس – معاون سردبیر و مسئول پژوهش

فرانک احمدزاده

فرانک احمدزاده – مدیر گالری دنا و سرپرست گروه پژوهش

حمید جانی پور

حمید جانی‌پور – ناظر عالی

فرهنگ پارسی کیا عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

فرهنگ پارسی‌کیا – مدیر مسئول، مشاور و نویسنده

سینا یعقوبی

سینا یعقوبی – مشاور و نویسنده

یوریک کریم مسیحی عضو شورای سیاست گذاری پشت بام

یوریک کریم مسیحی – مشاور و نویسنده

حمیدرضا ششجوانی

حمیدرضا ششجوانی _ مشاور و نویسنده

زکیه شادلو

زکیه شادلو _ مشاور

اونیش امین‌الهی - دبیر بام‌ گرافیک

اونیش امین‌الهی – مشاور و نویسنده

آناهیتا رضایی

آناهیتا رضایی- مشاور و نویسنده

تو کا ملکی نویسنده و پژوهشگر حوزه هنرهای دیداری و شنیداری / عضو شورای سیاست‌گذاری پشت بام

توکا ملکی – مشاور و نویسنده

سجاد باغبان

سجاد باغبان – مشاور و نویسنده

یاسمن شاپوری

یاسمن شاپوری-عضو گروه پژوهش و دبیر تحریریه مجله آنلاین

نرگس مرندی مترجم، نویسنده و پژوهشگر هنر عضو تیم پژوهشی پشت‌بام متولد ۱۳۶۴ در شیراز کارشناسی ارشد پژوهش و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

نرگس مرندی – مترجم، نویسنده و عضو گروه پژوهش

مهردخت دارابی

مهردخت دارابی – مشاور

فضه زحمتکش

فضه زحمتکش – نویسنده

هوفر حقیقی

هوفر حقیقی – مشاور و نویسنده

هژیر کهریزی

هژیر کهریزی – نویسنده

الهام آهویی

الهام آهویی