اسناد پژوهشی

میرزا رضا کرمانی

رضا شاه کش

میرزا رضا کرمانی ، متولد ۱۲۲۶ش در شهر رفسنجان استان کرمان، معروف به رضای شاه‌کش و قاتل ناصرالدین شاه قاجار بود. میرزا رضا کرمانی برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب‌السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان محبوس بود. ... ادامه ...
فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی‌ست که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد و یک روز بعد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت صادر شد. مظفرالدین شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد. ... ادامه ...

اعطای نشان درجه دوم هنر به حسین طاهرزاده بهزاد

اعطای نشان درجه دوم هنر به حسین طاهرزاده بهزاد بر طبق ماده یازدهم فصل چهارم آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌های وزارت فرهنگ، نظر برای شورای عالی فرهنگ مصوب جلسه هفتصدوپنجاه‌ویکمین، مورخ پنجم مهرماه یکهزاروسیصدوبیست‌ونه، نظر به مراتب ... ادامه ...