مجله چاپی

شماره هفتم / پژوهشی درباره تالار قندریز

شماره هفتم / پژوهشی درباره تالار قندریز

در این شماره که در تابستان 1400 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا قندریزی به وسعت ایران صفر شروع؛ این شماره تقدیم می‌‌شود به استاد رویین پاکباز به پاس تلاش بی‌‌‌‌‌‌وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایشان برای هنرهای دیداری ایران ... ادامه ...
هنرستان هنرهای زیبای تهران

شماره ششم / پژوهشی درباره هنرستان هنرهای زیبای تهران

در این شماره که در زمستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا یک؛ بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.                                                                                            این شماره تقدیم‌ می‌شود به استاد بی‌بدیل آواز ایران، ... ادامه ...
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

گروه آزاد

شماره پنجم / پژوهشی درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان در این شماره که در تابستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم می‌شود به زنده‌یاد خسرو سینایی، متفکر، موسیقی‌دان و ... ادامه ...
هنرکده هنرهای تزئینی

هنرکده هنرهای تزئینی

شماره چهارم / پژوهشی درباره هنرکده هنرهای تزئینی هنرکده بستری برای رجوع در این شماره که در زمستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم ‌می‌شود به زنده‌یاد اسماعیل شیشه‌گران ... ادامه ...
بینال‌های تهران

بینال‌های تهران

شماره سوم / پژوهشی درباره بینال‌های تهران گلوگاه هنرهای دیداری در این شماره که در پاییز 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم ‌می‌شود به زنده‌یاد مسعود عربشاهی که وجود ارزشمند ... ادامه ...
خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...

سقاخانه

شماره یک / پژوهشی درباره جنبش سقاخانه در این شماره که در زمستان 97 منتشرشده؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا الف. ب. پ. ت. ث. ج. چ. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ژ. س. ش. ص. ... ادامه ...