بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلامتوسط : در:

پشت‌بام- بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلام


به جز چند نمونه از قرن‌های اوليه‌ی اسلام, بيشترين نشانه ‌های تصويرگرايی و احتمالا مجسمه‌سازی, از قرن چهارم هجری و از عهد غزنويان به بعد به منصه ظهور در آمد… 

در اين دوران تصويرگری تحولات چشمگيری يافت و نقش انسان و حيوان موضوع اصلي اغلب دست ساخته‌های هنری شد.

مجسمه‌سازی نيز ابعاد گسترده‌تری يافت و بسياری از ظروف و وسايل چون عود سوز، قفل و سرمه‌دان در قالب حيوانات و پرندگان ساخته شدند.

اين مجسمه‌ها كه اشكال حيوانی داشتند، اغلب در ابعاد كوچک ساخته می‌شدند و به راحتی كاربردی را كه داشتند، انجام می‌دادند.

يک نگاه كلی به اين اشياء كاربردی نشان می‌دهد كه در آغاز جنبش تصويرگرايی, موضوع حيوان بيش از انسان مورد توجه بوده و اين البته دلايل مختلفی داشته:

  • اول اين كه اندام حيوانات و پرندگان برای اشياء كاربردی, مانند قفل و سرمه‌دارن و عودسوز مستعدتر و متنوع‌تر از اندام انسان است.
  • نكته دوم اين كه تداعی كمتری از بُت‌سازی دارد.

علاوه بر اين نكات, آشنايی چند هزار ساله ايرانيان با اندام حيوانات و پرندگان در انتخاب اين مضامين بی‌تاثير نبوده است.

تاريخ مجسمه‌سازی در ايران از فرهاد كوهكن تا علی اكبر حجار/ پرويز تناولی/ اولين نشانه‌ها/ صفحه٣١

بام مجسمه‌سازی
دبیر: فرزانه حسینی

 

 

پشت‌بام- بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلام

پشت‌بام- بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلام

 

پشت‌بام- بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلام

پشت‌بام- بام مجسمه سازی: مجسمه‌سازی پس اسلام

 

پیکر تراشی قبل از اسلام

پیکر تراشی قبل از اسلام

 

پیکر تراشی قبل از اسلام

پیکر تراشی قبل از اسلام

 

پیکر تراشی قبل از اسلام

پیکر تراشی قبل از اسلام

 

 

خرید نسخه کاغذی

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.