مدرسه صنایع مستظرفه

84

مدرسه صنایع مستظرفه ؛ اسناد متعلق به حوالی سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۴

اسنادی متعلق به حوالی سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۴ که در آن فرمان تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه ، حکم انتصاب محمد غفاری، نشانه و سرکاغذ مدرسه، امضا و کارت ویزیت معاون مدرسه (محمد غفاری)، نامه‌ رضاشاه پهلویی و میرزا ابوالحسن‌خان فروغی به محمد غفاری را مشاهده خواهید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.