سند تاسیس اداره کل هنرهای زیبا

19

سند تاسیس اداره کل هنرهای زیبا

سند تفکیک اداره کل هنرهای زیبای کشور از وزارت فرهنگ و هنر و واگذاری ریاست آن اداره به مهرداد پهلبد.

در این سند به تاریخچه وزارت فرهنگ و هنر، وظایف اداره کل هنرهای زیبا و بخشی از هدف‌گذاری‌های این اداره اشاره شده است.

تصاویر سند تاسیس اداره کل هنرهای زیبا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.