گالری گردی 26 اسفند

2
گالری گردی 26 اسفند

گالری گردی 26 اسفند ۱۴۰۱ در گالری‌های

ریشه 29: سبز تن؛ ویدیو آرت رامتین زاد؛ 26 اسفند تا 25 فروردین

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

با: پیش از ورود؛ نمایشگاه گروهی؛ ۱۹ تا ۲۶ اسفند

پروژه‌های آرانبرای زندگی؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۵ تا ۲۶ اسفند

ثالث: پیکسل پاپ؛ دیجیتال آرت‌های وحید بهرامی؛ 19 تا 29 اسفند

ثالث: ده برده؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 15 فروردین

چوم: هزار شب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ 5 اسفند تا 25 فروردین

خانه هنرمندان ایران: نمایشگاه گروهی؛ 22 تا 26 اسفند

دوست: آشنای مبهم؛ نمایشگاه آثار لیلا خورشیددوست؛ 19 اسفند تا 8 فروردین

سواقدامات دفتری؛ نمایشگاه گروهی کتاب دفتر و پوستر؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۲۶ اسفند

عکسخانه شهر: عکسهای مضحکه؛ عکس‌های طنز دوره قاجار؛ نمایشگاه‌گردانان: محمدرضا طهماسب‌پور و کیانوش معتقدی؛ 16 اسفند تا 14 اردیبهشت

نیان: بازیابی/سری سوم؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 28 فروردین