بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور با عنوان “زمان بین پرانتز” گالری دناتوسط : در:


نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور
•با عنوان “زمان بین پرانتز”
گالری دنا

زمان مفهومی قراردادی و گنگ دارد که در طی دوران موضوعی مناقشه برانگیز در علم و فلسفه و عرفان بوده است.

پرانتز نشانه‌ای است واضح و شفاف که کارکردش در نوشتار توضیح، تکمیل و روشن کنندگی است.

قرار گرفتن مفهومی گنگ در دل نشانه‌ای شفاف، وضعیتی پارادوکسیکال و رازآمیز می‌آفریند؛ وضعیتی که در آثار حسنا شهرامی‌پور نیز به چشم می‌خورد.

زن در فضای بسته و محصور در میان در و دیوار و پنجره همچون زمان در بین پرانتز حضور دارد اما حضوری که تا سر حد عدم حضور پیش می‌رود.

در ظاهر با زنی سرد و منفعل، مایوس و در خود فرو رفته، پشت به جهان کرده و روی از همه برگردانده مواجه هستیم ولی شکل منفعلانه او آبستن کنشی مبارزه جویانه و پر جوش و خروش است.

رنگ‌های خاکستری و سرد حاکم بر تصاویر، محیط بسته، ساکن بودن زن و انجماد فضای آثار، همه و همه در انتظار جرقه‌ای برای مشتعل شدن به سر می‌برند.

کور سوی روشنایی و زندگی که به واسطه‌ی نشانه‌های تصویری از جمله نور، سایه، پنجره، گیاه و آیینه و… منتقل می‌شوند در انتظار زمان به سر می‌برند تا حیات دوباره‌ای از سر گیرند.

بام‌گردی
دبیر: مهدی مشایخی

 

 

خرید نسخه کاغذی

 

 

پشت‌بام- بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور- گالری دنا

پشت‌بام- بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور- گالری دنا

پشت‌بام- بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور- گالری دنا

پشت‌بام- بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور- گالری دنا

پشت‌بام- بام‌گردی نمایشگاه عکس‌های حسنا شهرامی‌پور- گالری دنا

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.