نمایشگاه ساناهین باباجانیانس در گالری آرانتوسط : در:


نمایشگاه ساناهین باباجانیانس در گالری آران

فرهنگ مفهومی‌ گسترده و دربرگیرنده وجوه ارزشی و هنجاری یک جامعه و همچنین از بن‌مایه‌های شکل‌گیری و رشد خرد فردی و جمعی است. تفاوت در فرهنگ، چندفرهنگی بودن یا رویکردی التقاطی در فرهنگ، همه از عواملی هستند که به شکل مستقیم در رفتار فردی یا اجتماعی انسان تاثیرگذارند؛ مجموعه پیچیده‌ای از آنچه فرد به عنوان عضوی از جامعه فرا می‌گیرد، به آن باور دارد و طبق آن چارچوب مشخص رفتار می‌کند. با پذیرش این پیش شرط که هنر زیر مجموعه مفهوم گسترده فرهنگ است و با وجود این اصل که هنرمند نه تنها جدا از جامعه نیست، که پذیرای تاثیرات فرهنگی اجتماع نیز هست، ساناهین باباجانیانس در دو موقعیت متفاوت اما خطی، با رویکرد تلفیقی در فرهنگ ایرانی و ارمنی، در موقعیت ابتدایی، یعنی بخش اول نمایشگاه، با بهره‌گیری از فرم‌های هندسی فضای معمارانه، آثاری تلفیقی در ماهیتی بین اسکیس و نقاشی تولید کرده است.

فضای آثار در این موقعیت برای منِ مخاطب ایرانی آشناست. هنرمند در پی پیوند‌زدن یا خلق یک فضای مشترک در وجوه معمارانه است، اما کنش نقاشانه در ردی از پاشِش رنگ در رویکردی انتزاعی، در حکم فاصله‌گذاری برای چشم بیننده عمل می‌کند، همانند تلنگری کوتاه، اما به جا که بدانی با نقاشی روبه‌رویی نه طرح اسکیس معماری. در موقعیت دیگر، یعنی بخش دوم نمایشگاه، آن کنش نقاشانه بر مفهوم ماهیت تلفیقی بین نقاشی و پرداخت اسکیس معمارانه پیشی گرفته و در عرض اندامی مقتدرانه با رویکردی انتزاعی در مقابل بیننده ظاهر می‌شود.

هنرمند در تکاپویی برای درک و دریافت مفاهیم تازه، با رویکردی شخصی‌نگر، در تلاش برای بازتعریفی از کیستی و چیستی خود

هرچند هنرمند تماما آنچه در موقعیت ابتدایی بوده را حذف نکرده و هنوز اشاراتی از آن اسکیس‌های معمارانه یا فرم‌های تند و تیز معلق در فضا به صورت خطی وجود دارند. مخاطب در موقعیت دیگر با آثاری انتزاعی روبه‌رو می‌شود که درگیری شدید فرم و فضا در آنها، ترکیبی از انهدام و ساختن و تکرار را ایجاد کرده است. این ترکیب در این موقعیت در قالب وجوه دیداری پدیدار شده، چنان که در بازگشت به مفهوم فرهنگ یا چند‌فرهنگی یا فرهنگ التقاطی، رخدادی این چنین هر لحظه در حال شکل‌گیری است.

باور به پویایی فرهنگ در ارجاعات بین فرم و فضا در نقاشی‌های ساناهین باباجانیانس، یادآور تصاویر بازسازی‌شده از لحظه بیگ‌بنگ است که در ظاهر امری نابود‌کننده بوده اما در باطن مولد و محرک است. همچون احجام هندسی این نمایشگاه که گویی پس پشت ظاهر سنگین خود حامل نیروی حیاتی دوباره‌اند. فارغ از آنچه رفت، دلیل اصلی شکل‌گیری چنین موقعیت‌هایی در آثار ساناهین باباجانیانس، تجربه ‌زیسته او در مراودات فرهنگی التقاطی است. هنرمند در تکاپویی برای درک و دریافت مفاهیم تازه، با رویکردی شخصی‌نگر، در تلاش برای بازتعریفی از کیستی و چیستی خود (بخوانید انسان) تمام مولفه‌های موجود در دوگانگی‌های درونی خود را به روی بوم آورده است. او در حال رهاسازی انرژی مضاعف ناشی از درون خویش است تا در روندی تکراری، اما نه ملال‌آور یا پوچ در پی ساختن‌های مداوم، پذیرای مفاهیم دنیایی باشد که پیوسته در حال تغییر است.

#بام_گردی
دبیر: محمد شمس
تصاویر:

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
شرکت نگاه روشن پارس حامی پشت‌بام

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن logo.gif است

مجله آنلاینویژه

محمد شمسAuthor posts

دبیر بام گردی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.