خروس جنگی

بیانیه سلاخ بلبل

انجمن هنری خروس جنگی بیانیه سلاخ بلبل منتشر شده در دوره دوم مجله خروس جنگی در خرداد سال 1330 انجمن هنری خروس جنگی توسط جلیل ضیاپور، غلامحسین غریب، حسن شیروانی و مرتضی حنانه در سال 1327 ... ادامه ...

جلدهای مجله خروس جنگی

جلد های مجله خروس جنگی انجمن هنری خروس جنگی درسال 1327 توسط جلیل ضیاءپور بنیان‌گذاری شد. انجمن هنری خروس جنگی انجمنی هنری در ایران بود که در سال 1327 توسط جلیل ضیاءپور با کمک همفکرانش بنیان‌گذاری ... ادامه ...