سجاد باغبان

سجاد باغبان


سجاد باغبان دکترای تاریخ هنر با گرایش نقاشی نوگرای ایران دارد و استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان است. پیش از این معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران بوده و در حال حاضر علاوه بر مدیریت گالری ساربان به پژوهش و تدریس درباره نقاشی معاصر ایران اشتغال دارد.