برخی از اسناد سلطنتی دوره قاجارتوسط : در:

برخی از اسناد سلطنتی دوره قاجار

برخی از اسناد سلطنتی دوره قاجار


سلسله قاجار یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ بر ایران قاجاری به مدت حدود صدوسی سال فرمان راندند. بنیان‌گذار این سلسله آقا محمدخان قاجار است. سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اغوز به نام ایل قاجار بود که بازماندگان امپراطوری سلجوقی و دولت خوارزمشاهیان ساکن در ایران بودند. ایل قاجار به دلیل کمک‌های بزرگی که به دربار صفوی می‌نمود، قدرت بیشتری یافت. شاه عباس صفوی یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد.

اسناد پژوهشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.