احساسات

علی ذاکری هنرمندی فیگوراتیو

علی ذاکری علی ذاکری هنرمند فیگوراتیو است و این سبک و سیاق را مبین دوران پرتکاپوی تاریخی می‌داند. از منظر وی، احساسات انسان و روایت کلی آن ضرورتی درونی است که در هنر امروز می‌بایست بر ... ادامه ...