گالری گردی 5 اسفندتوسط : در:

گالری گردی 5 اسفند

گالری گردی 5 اسفند 1401 در گالری‌های

پروژه‌های آرانبرای زندگی؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۵ تا ۲۶ اسفند

ثالثوضعیت انسان؛ نمایشگاه آثار علیرضا میرزارضایی، ۵ تا ۱۶ اسفند

سرادی‌پور ماهشهرتنگنا؛ نمایشگاه آثار محمد خلیلی، جمعه ۵ تا ۱۹ اسفند

علیها: لایه‌های نهان؛ نمایشگاه آثار پوریا پورابراهیم، 5 و 6 اسفند

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

آتلیه کبود تبریزخط؛ نمایشگاه آثار نادر رضائی، جمعه ۲۸ بهمن تا ۱۰ اسفند

آرتیبیشن: نمایشگاه کلکسیونر؛ چهارشنبه 26 بهمن تا 6 اسفند

اُ: واج‌های شهر؛ نمایشگاه آثار ندا مرادی جمعه ۲۸ بهمن تا 22 اسفند

بینش: گل‌های احزان بودلر؛ نمایشگاه آثار فرزاد امینی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 9 اسفند

سو: اقدامات دفتری؛ نمایشگاه گروهی کتاب دفتر و پوستر؛ جمعه ۲۸ بهمن تا 26 اسفند

شریفوضعیت: در حال …، نمایشگاه گروهی نقاشی؛ جمعه ۲۸ بهمن تا ۹ اسفند

نگر: نتی به نام سکوت؛ نمایشگاه آثار حجم شاهرخ فریوسفی؛ جمعه 28 بهمن

نیان: موج؛ نمایشگاه گروهی؛ جمعه ۱۴ بهمن تا ۹ اسفند

هور: نمایشگاه نقاشی‌های فرهاد گاوزن – جمعه ۱۴ بهمن تا ۵ اسفند

بخش خبر پشت بام

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.