تآملی درباره‌ی موسیقی امروز

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار با همکاری فستیوال بين‌المللى موسیقی معاصر تهران، موسسه موسیقی شهرآشوب، آنسامبل زروان و آنسامبل مدرن یارآوا برگزار می‌کند. ؤ "پروژه‌ ۹۹ " تآملی درباره‌ی موسیقی امروز بهمن ماه ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ۱۳۹۹ مکان نشست‌ها: مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار

“پروژه‌ ۹۹ ” تاملی درباره‌ موسیقی امروز

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار با همکاری فستیوال بين‌المللى موسیقی معاصر تهران، موسسه موسیقی شهرآشوب، آنسامبل زروان و آنسامبل مدرن یارآوا برگزار می‌کند. “پروژه‌ ۹۹ ” تآملی درباره‌ی موسیقی امروز بهمن ماه ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ... ادامه ...